Покана за Общо събрание на РФК Силистра - 08.03.2024 г.


Уважаеми колеги,

На  основание  чл. 8, ал.1 от Устава  на  РФК – Силистра , Управителният  съвет  при РФК – Силистра свиква отчетно общо събрание  на 08.03.2024 г. / петък / от 19:00 часа  в конферентната зала на хотел Дръстър , гр. Силистра, ул.кап.Мамарчев 10 , при следния

             Дневен ред : 

1.Отчет на УС на РФК – Силистра за периода 02.2023-02.2024;

2. Приемане приходната и разходната част на бюджета за 2024 г. на Регионална фармацевтична колегия – Силистра;

3. Други въпроси от компетентността на ОС на РФК – Силистра.

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., на Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия могат да присъстват всички членове на колегията, но в гласуването участват само предварително избраните делегати.

При липса на кворум, на основание чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 20.00 ч.

С уважение:
маг.-фарм. Димитър Кръстев

Председател на Управителния Съвет на Регионална Фармацевтична Колегия - Силистра


Сподели

Публикувана на 2024-02-05 15:07:04 | Прочетена: 3864 пъти