Правила на БФС по ЗМИП и ЗМФТ


Целта на настоящите вътрешни правила е:

1. Да спомогнат за предотвратяване и разкриване действията на физически и юридически лица, групи и специализирани организации на организираната престъпност, насочени към изпиране на пари и финансиране на тероризма;

2. Да определят задълженията на юридически лица с нестопанска цел, като задължени по

чл.3, ал.2, т.16 лица от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), както и конкретни процедури по тяхното изпълнение;

3. Да установят ясни критерии за разпознаване на съмнителни операции или сделки и клиенти, свързани с изпирането на пари и/или финансиране на тероризма;

4. Да регламентират събирането, обработването, съхранението и предоставянето на информация на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", както и на информация свързана с прилагането на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;

5. Да определят реда и начините за първоначално и текущо обучение и квалификация на юридическите лица с нестопанска цел и на техните служители по прилагане на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма.

С пълния текс на правилата може да се запознаете от прикачения файл

Прикачени документи: