Откриване на процедура за прием на заявления във връзка с присъждането на ежегодни стипендии на студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”


Уважаеми студенти по Фармация, бъдещи колеги,

Заявленията за кандидатстване за ежегодната стипендия на БФС се подават в УС на БФС, включително по поща, електронна поща или чрез куриер в периода от 20 септември до 30 октомври 2023 г., включително. Заявлението следва да е придружено от:

-Академична справка от висшето училище за успеха на кандидата от предходната учебна година;

-Уверение, че е записан в редовна форма на обучение за съответната учебна година;

-Кратка автобиография на кандидата;

-Мотивационно писмо за причините, поради които се обучава за придобиване на образователно-квалификационна степен магистър в ПН „Фармация”;

-Декларация, че кандидатът не е получавал стипендия от БФС по реда на настоящите правила до момента;

-Препоръки от хабилитирани лица.

От тази година документите могат да се подават и по електронен път.

Повече информация можете да намерите в „Правила на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за присъждане на ежегодни стипендии на Българския фармацевтичен съюз за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация.”

Успех на всички!

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2023-09-20 14:33:00 | Прочетена: 1384 пъти