NB! Европейска програма за бездвъзмездно финансиране на аптеки


Дигитализирайте работните процеси във Вашата аптека:

20 000 хил. лв. Безвъзмездна помощ за малки и средни предприятия (МСП):

Уважаеми колеги,

oт 17 октомври 2022 г. е открита процедура BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия (МСП).

ВИЕ СТЕ СОБСТВЕНИК НА АПТЕКА

  • Кандидатствайте за НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО придобиване на софтуер с възможност за получаване на БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ до 20 000 хил. лв. и дигитализирайте работните процеси във Вашия бизнес.
  • Ако избраният от Вас софтуер или дигитална услуга е на стойност от 3 000 хил. лв. до 20 000 хил. лв., НЯМА да има съфинансиране от Ваша страна.

 

ЗА ВАШАТА АПТЕКА* МОЖЕТЕ ДА ИЗБЕРЕТЕ СОФТУЕР ОТ СЛЕДНИТЕ ГРУПИ:

Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения (подходящи за аптека допустими софтуерни решения са онлайн магазин, корпоративен уебсайт, регистриране на българска/европейска запазена марка във връзка с изградения онлайн магазин или уебсайт);

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси (подходящи за аптека допустими софтуерни решения са система за управление на ресурсите - ERP система, система за управление на взаимоотношенията с клиенти - CRM система);

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията (подходящи за аптека допустими софтуерни решения са изграждане на система за архивиране на информация, система за защита на информацията в локална мрежа).

*софтуерните решения не са изброени изчерпателно. В посочените групи има и други софтуерни решения, с които може да се запознаете в програмата за финансиране.

В прикачения файл може да се запознаете със софтуерното решение PharmaHelp, (CRM система за управление на взаимоотношенията с клиентите, партньорите и доставчиците) разработено по идеен проекти с участието на нашия колега маг.-фарм Светослав Крумов, което може да бъде финансирано на 100% по настоящата програма!

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Търговията на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки (47.73) съгласно КИД-2008 е допустима дейност по настоящата процедура, като кандидатите трябва да отговарят на условията:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 41 000 лева

Малко предприятие

≥ 82 000 лева

Средно предприятие 

≥ 123 000 лева

 

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.

6) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

 

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Начален срок: 17.10.2022 г. 13:30 ч.

Краен срок: 19.12.2022 г. 16:30 ч.

МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Извършва се изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

За повече информация относно програмата за финансиране и електронно подаване на документи:

https://eumis2020.government.bg/bg/8813d516/Procedure/Info/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac

За повече информация относно продукта PharmaHelp и съдействие относно процедурата за финансиране BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия (МСП).

Тел: 0889 566579

Email: info@pharmahelp.bg

 

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2023-03-27 11:40:07 | Прочетена: 1910 пъти