ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА VІI-МИ (СЕДМИ) РЕДОВЕН ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ


С решение на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз (БФС) от 08.09.2022г., взето на основание чл. 7, ал. 7 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ) и чл. 10, ал. 1-5 във връзка с чл. 16, ал. 2, т. 1 от Устава на БФС, се свиква VІI-ми (Седми) Редовен отчетно-изборен конгрес на БФС, както следва:

Дата: 17.03.2023г. – 19.03.2023г.

Място на провеждане: гр. София 1784, Парк Хотел Москва, ул. Незабравка №25

Начален час на провеждане: 15.00 часа

Регистрация на делегатите: от 14.00 часа

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет на БФС, на Контролната комисия на БФС, на Комисията по етика на БФС и на Комисията по качество на БФС в периода м.февруари 2020г. – м. март 2023г. по смисъла на чл.8, т.4 от ЗСОМФ;
  2. Освобождаване на членовете на УС на БФС от отговорност за дейността им през периода м. м.февруари 2020г. – м. март 2023г.
  3. Изменение и допълнение на Устава на БФС;
  4. Избор на Председател на Управителния съвет на БФС;
  5. Избор на Заместник-председатели на Управителния съвет на БФС;
  6. Избор на Главен секретар на Управителния съвет на БФС;
  7. Избор на членове на Управителния съвет на БФС;
  8. Избор на Председател и членове на Контролната комисия;
  9. Избор на Председател и членове на Комисията по етика;
  10. Избор на Председател и членове на Комисията по качество.

 

Настоящата покана се публикува в един централен ежедневник на основание чл. 10, ал. 2 от Устава на БФС и на официалната интернет страница на БФС. Материалите, свързани с въпросите от дневния ред на Конгреса, ще се предоставят на РФК и ще се публикуват в закритата част на официалния сайт на БФС най-късно до две седмици преди датата на Конгреса. По силата на чл. 10, ал. 6 от Устава на БФС, Конгресът разглежда и взема решения само по въпроси, включени и приети в дневния ред.

 

Обявата е публикувана на 15.02.2023г. във вестник 24часа брои 38.

 

С уважение:

Маг.-фарм. Велина Григорова

Председател на УС на БФС                                            

 

 

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2023-03-27 11:47:57 | Прочетена: 901 пъти