Промени в Наредба 28 ДВ, брой 64 от 09.08.2022 г.Държавен вестник, брой 64 от 09.08.2022 г.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
(обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2010 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 от 2015 г.,
бр. 24 и 79 от 2017 г., бр. 95 от 2018 г., бр. 2 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думата „автомат“ се поставя запетая и се добавя „разположен в приемното помещение,“.
§ 2. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) Аптеката поддържа аптечен софтуер, осигуряващ нормалното функциониране на процеса по отпускане на лекарствени продукти, включително и на лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.“
§ 3. В чл. 9, ал. 3 цифрата „5“ се заменя с „6“.
§ 4. В чл. 19 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след числото „219“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „и студенти, преминаващи изискуемия стаж по реда на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ и Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи“ за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по ......“.
 
Министър: Асена Сербезова
 

Сподели

Публикувана на 2022-08-09 10:16:32 | Прочетена: 1232 пъти