Публикувани са в ДВ Условия и ред и Договора между НЗОК и Аптеките


Публикувани са в Държавен вестник, брой 109, от дата 21.12.2021 г., стр.55

Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Съществени промени има в Приложение №3 

ДОГОВОР
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК
 
Чл. 66. (1) Електронни предписания, въведени в НЗИС, се подават от НЗИС за предварителен контрол в информационната система на НЗОК за грешки по чл. 66, ал. 8 преди отпускането им, с изключение на случаите по чл. 66, ал. 8, т. 3.
(2) След извършване на контрол по ал. 1 информационната система на НЗОК изпраща резултат „Да“ или „Не“ на НЗИС. При отрицателен отговор изпълнителят няма право да изпълни предписанието.
(3) Срокът за техническа реализация на контрола по ал. 1 е не по-късно от 31.03.2022г.
(4) При осигурена техническа възможност от страна на възложителя изпълнителят подава информация за отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ по електронен път към информационната система на НЗОК в момента на отпускането им, като се запазва предварителният контрол по ал. 1.
(5) Информацията по ал. 4 се подписва с КЕП по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) от магистър-фармацевта, извършил отпускането на ЛП, МИ, ДХСМЦ.
(6) При обработката на информацията по ал. 4 се извършва логически контрол към регистрите и номенклатурите в информационната система на НЗОК, относими към отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани от НЗОК.
(7) При констатиране на грешки при отчитането по ал. 4 изпълнителят получава автоматична нотификация от информационната система на НЗОК и подадените данни не се приемат до получаване на нови коректни данни.
(8) Грешки по ал. 7 могат да бъдат:
1. невалидни данни спрямо регистър на договорните партньори на НЗОК;
2. подадената дейност не е договорена;
3. ЗОЛ е починало към датата на издаване или изпълнение на електронно предписание;
4. невалидни данни спрямо „Регистър електронни рецептурни книжки“;
5. невалидни данни спрямо „Регистър протоколи“;
6. невалидни данни спрямо „Регистър на ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани от НЗОК“;
7. невалидни данни спрямо номенклатура на диагнози, за които НЗОК заплаща отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ;
8. нарушени правила, свързани със срокове на изпълнение на електронни предписания, съгласно нормативната уредба и други.

Пълния текст на Условия и ред можете да намерите ТУК.

Сподели

Публикувана на 2021-12-22 07:57:32 | Прочетена: 389 пъти