Подписан е Меморандум за сътрудничество между БФС и Надзорния съвет на НЗОК


МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Днес, 02.11.2021 г., членовете на Надзорен съвет на НЗОК и на Управителен съвет на БФС, водени от желанието за осигуряване на сигурен и редовен достъп на пациентите до лекарствени продукти и други продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК, както и за достойни и равнопоставени условия на работа на магистър – фармацевтите като висококвалифицирани медицински специалисти, се обединиха около следното:

  1. Членовете на НС на НЗОК и на УС на БФС установяват чрез настоящия меморандум отношения на взаимно сътрудничество и съдействие при управлението на процесите по осигуряване на населението на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК.
  2. С оглед реализирането на поставената основа за диалог двете институции ще провеждат поне две срещи годишно, както и допълнителни такива при необходимост, както и ще си предоставят взаимно данни относно действието и изпълнението на Условията и реда по чл.45, ал.17 от ЗЗО и на ЗБНЗОК в частта относно ЛП, МИ и ДХСМЦ.
  3. Страните поемат ангажимент за активни действия относно подобряване на функционалностите на информационната система на НЗОК и взаимообвързаността й с Националната здравно – информационна система, създадена от Министерство на здравеопазването, относно изпълнението на електронни предписания на лекарствени продукти, като в срок до три месеца посочените системи да предоставят на търговците на дребно на лекарствени продукти автоматизиран контрол относно изпълненията на предписанията съобразно съдържащите се в двете информационни системи данни. Страните ще си сътрудничат относно предоставяне се ангажира да предостави необходимите данни и насоки за разработка.
  4. НС на НЗОК и УС на БФС се съгласяват да предприемат мерки възнаграждението за търговците на дребно на ЛП за отпускане на напълно платeни от бюджета на НЗОК ЛП за домашно лечение да бъде планирано в размер на 4,00 лева за изпълнено предписание от 01.01.2022г., съответно от 01.12.2021г. за изпълнението на електронни предписания за лечението на коронавирусно заболяване да има диференцирано възнаграждение от 10,00 лева за изпълнено предписание.
  5. НС на НЗОК поема ангажимент да внесе пред министър на здравеопазването на проект за изменение и допълнение на наредбата по чл.45, ал.9 в насоките по т.5 и да предвиди необходимите средства в законопроект за бюджета на НЗОК за 2022г., който ще бъде внесен по реда на ЗПФ в МС. Проектът на наредба се внася до министър на здравеопазването до приемане от НС на НЗОК на проект на закон за бюджета на НЗОК за 2022г.

 

ЗА УС на БФС:                                                             ЗА НС на НЗОК:

Проф. Асена Сербезова                                           д-р Александър Златанов

Председател на УС на БФС                                     Председател на НС на НЗОК

 

 


Сподели

Публикувана на 2021-11-02 16:35:27 | Прочетена: 588 пъти