Съсловните организации обединиха усилия по проекти за признаване на професионални квалификации и електронно здравеопазване

 На 20 януари 2015г. на работна среща, организирана от Българския фармацевтичен съюз, беше представено развитието и обсъдени предизвикателствата при въвеждането на европейска професионална карта и регистри на членовете на съсловните организации в сферата на здравеопазването. В дискусията от страна на Българския фармацевтичен съюз се включиха председателят проф. Илко Гетов и главният секретар маг.-фармацевт Светослав Крумов, от страна на Българския лекарски съюз – зам.-председателят д-р Юлиан Йорданов, главният секретар д-р Димитър Ленков и завеждащият регистъра д-р Димитър Димитров. Българският зъболекарски съюз беше представен от заместник-председателя д-р Донка Станчева-Забуртова, а от името на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се включи председателят г-жа Милка Василева.

Всяка от съсловните организации представи накратко работата си по проектите за електронни регистри и ЕПК на членовете си съгласно Директива 2013/55/ЕО, функционалностите на членските  карти и нивото на достъпност на платформите за обществеността. Те обмениха опит помежду си и се информираха за последните новости в сферата на европейско ниво от представителите на European Healthcare Competent Authorities(Европейски компетентни органи за медицинските професии) EurHeCA г-н Патрик Фортюи, председател и г-жа Мариан Симино. Екип на Българския фармацевтичен съюз отпътува с тях за Брюксел за среща в ГД „Вътрешен пазар“ на Европейската комисия, на която ще бъдат представени електронната Европейска професионална карта и електронният регистър на магистър-фармацевтите в България и ще се обсъди общата визия за разработване на технологии за електронно здравеопазване и координирането на проекта за автоматично признаване на професионални квалификации в Европа.

Виж повече

Кампания за набиране на бази за преддипломен стаж на студенти по фармация випуск 2014/2015г.

Във връзка с провеждането на преддипломен стаж на студентите магистър-фармацевти от ФФ при МУ-София за учебната 2014/2015 година и споразумение между Българския фармацевтичен съюз и Фармацевтичен факултет при Медицински университет – гр. София, БФС стартира кампания за набиране на учебни бази (аптеки) за провеждане на преддипломния стаж.

Всички търговци на дребно на лекарствени продукти (аптеки), които ще приемат да обучават студенти, трябва да отговарят на следните критерии:

1. Аптеката (търговецът на дребно на лекарствени продукти) да има валидно разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти;

2. Дейностите в аптеката и провеждането на преддипломния стаж да са в съответствие с действащото законодателство и с Правилата за добра фармацевтична практика на БФС;

3. Аптеката трябва да извършва най-малко една от следните дейности:

  • Да отпуска лекарствени продукти от всички фармакологични групи;
  • Да има сключен договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК;
  • Да отпуска лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
  • Да изготвя лекарствени форми по магистрална и фармакопейна рецептура;
  • Да предоставя необходимите условия за провеждане на стажа на английски език.                

4.Всяка аптека може да обучава не повече от трима студенти съобразно своя капацитет и възможности;

5. Да се определи магистър-фармацевт, който лично да отговаря за стажантите и изпълнението на програмата на стажа;

6. Отговорникът за преддипломния стаж и всички магистър-фармацевти в аптеката да са правоспособни магистър-фармацевти, редовни членове на БФС;

7. Контролът върху провеждането на стажа да се осъществява от ръководителя на аптеката, който ежемесечно, до 10-то число на следващия месец, изпраща сведение за присъствието на стажантите до ръководителя на стажа към Фармацевтичен факултет при МУ-София, проф. Валентина Петкова, д.ф., Зам.декан на ФФ, катедра „Организация и икономика на фармацията".

 

Класирането на базите за обучение, ще се извършва съобразно обема от дейности посочени в т.3, извършвани от аптеката.

 

ВАЖНО !

Собствениците на аптеки, които кандидатстват за определяне на бази за преддипломен стаж на студенти магистри по фармация, с акта на регистрация, доброволно се съгласяват обектите да бъдат посещавани от представители на БФС и ФФ, с цел установяване на съответствието с гореописаните правила за времето на провеждане на стажантската програма в рамките на работното време на аптеката.

 

При отказ за допускане на представители на БФС и ФФ до базите за преддипломен стаж или в случай на установяване на несъответствие с посочените условия, аптеките няма да бъдат допускани за бази за обучение за следващите 3 години.

 

При установяване на несъответствия, засягащи програмата за провеждане на преддипломен стаж на студентите, БФС ще информира ръководителя на стажа към Фармацевтичен факултет при МУ-София, проф. Валентина Петкова, д.ф., Зам.декан на ФФ, катедра „Организация и икономика на фармацията". При съществени несъответствия и решение на ФФ при МУ-София, стажът може да не бъде зачетен.

 

Срокът за записване от страна на желаещите аптеки от цялата страна е от 10.12.2014 г. до 30.01.2015 г.

 

В случай, че желаете да се включите в кампанията, моля, попълнете регистрационната форма от ТУК

Виж повече