Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


ОТ ДНЕС НЗОК ЗАПЛАЩА 2,20 ЛВ. ЗА ИЗПЪЛНЕНА РЕЦЕПТУРНА БЛАНКА СЪС 100% РЕИМБУРСИРАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ПРОТОКОЛ


 

От днес, 15.12.2020 г., НЗОК заплаща 2,20 лв. за изпълнена рецептурна бланка със 100% РЕИМБУРСИРАНИ лекарствени продукти по ПРОТОКОЛ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 30 и 62 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 89 от 2017 г., бр. 95 от 2018 г., бр. 17 и 47 от 2019 г. и бр. 19 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 8, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „а за всяка отчетена рецептурна бланка с предписани по протокол лекарствени продукти, чието ниво на заплащaне e 100 на сто – по 2,20 лв.“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ (15.12.2020 г.).

Министър: Костадин Ангелов

 

Към ДВ бр. 106 от дата 15.12.2020 г.


Сподели

Публикувана на 2020-12-15 11:49:31 | Прочетена: 533 пъти