Този документ съдържа условията за достъп до портала "За притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти" от сайта на Българския фармацевтичен съюз (БФС): www.bphu.bg и неговото използване.
Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте този сайт! Използването на www.bphu.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.
БФС си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани и достъпни през профилите на регистрираните потребители.

Вие се съгласявате, че ще използвате www.bphu.bg, по-нататък BPhU.BG, в съответствие с всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация е злоупотреба и е абсолютно забранено!

1. Регистрация на притежатели на разрешение за употреба или на техни упълномощени представители

1.1. Преди започване на изпращане на уведомления за утвърждаване/регулиране на цени на лекарствени продукти, притежателите на разрешения за употреба или техните упълномощени представители е необходимо да се регистрират посредством електронната форма за регистрация на BPhU.BG. След приключване на регистрацията, на посоченият в регистрационната форма e-mail за контакт, ще бъде изпратена декларация, че посоченото лице ще подава на интернет страницата на БФС чрез онлайн форма за попълване уведомления за утвърждаване/регулиране на цени на лекарствени продукти, която трябва да се изпрати на хартиен носител с оригинален подпис на адрес – гр. София - 1040, СТЦ-Интерпред, бул. ”Драган Цанков” № 36, ет.6, офис 602В. Получаването на декларацията в писмен вид е условие за активиране на акаунта за достъп до секцията за регистриране на уведомления.

1.2. Уведомленията за утвърждаване/регулиране на цени на лекарствени продукти се извършват на основание чл.19, ал.5, чл.26, ал.6 и чл.41, ал.4 от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Притежателите на разрешения за употреба или техните упълномощени представители са длъжни да уведомяват Българския фармацевтичен съюз за:
• решения на НСЦРЛП за промяна на цената на лекарствен продукт, включен в ПЛС;
• решения на НСЦРЛП за промяна на пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание;
• решения на НСЦРЛП за промяна на максималната продажна цена на лекарствен продукт без лекарско предписание.


ВСИЧКИ УВЕДОМЛЕНИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА БФС В СРОК ОТ ДВА РАБОТНИ ДНИ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕУМБИРСУРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ!


2. Условия за Ползване

2.1. За да имате достъп до секция “Промени в цени на лекарствени продукти“, Вие трябва да сте регистриран потребител и Вашият акаунт да бъде активен. Вие разбирате и приемате, че ще използвате BPhU.BG по начин, съобразен с всички нормативни изисквания, Устава на БФС и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта.
2.2. Уведомленията за промени на цени на лекарствени продукти се извършват чрез попълване на електронен формуляр определен от БФС в съответствие с нормативната уредба. Формулярът се попълва от определените от ПРУ или негов упълномощен представител лица само онлайн. Не е необходимо изпращането на други уведомления по електронен път или на хартиен носител. Лицата следва да попълват всички полета на утвърдената електронна форма.
2.3. В случай, че уведомлението Ви е регистрирано успешно, на имейла за контакт ще получите информация за входящия номер на уведомлението в системата на БФС.
2.4. Информация за входящия номер, датата и часа на подаване на уведомлението се изпраща автоматично и до НСЦРЛП.
2.5. Всякаква злоупотреба с лични данни е строго забранена съгласно Закона за защита на личните данни и в съответствие с Политика на BPhU.BG за защита на личните данни.

2.6. Съдържанието в BPhU.BG, с изключение на подаваните по електронен път данни за промени в цените на лекарствени продукти, e собственост на БФС. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате това съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.
2.7. Вие се съгласявате, че БФС не поема отговорност да контролира съдържанието на уведомленията за промени в цени. Въпреки усилията на БФС да гарантира достоверността на данните, не във всички случаи това е възможно и съществуват рискове. Публикуваната информация не трябва да противоречи на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и решенията на НСЦРЛП.
2.8. БФС си запазва правото да добавя нови услуги в портала предназначен за ПРУ.

2.9. БФС може да ограничи достъпа или да прекрати Вашата регистрация за подаване на уведомления в следните случаи:
2.9.1. При неспазване на настоящите условия и на изискванията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти;
2.9.2. По ваше желание отправено в писмена форма;
2.9.3. При промяна на лицето или имейла за контакт определени за подаване на уведомления, до предоставяне на нова декларация по реда на т.1.1.;
2.9.4. По технически причини;
2.10. БФС не може да гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.
2.11. БФС не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди вследствие употребата на сайта.
2.12. БФС не носи отговорност за неправомерни действия на трети лица, които чрез специални средства или програми публикуват данни на интернет страницата на БФС или получат достъп до данни, които не са публични.
2.13. ПРУ и упълномощените представители декларират, че данните предоставени от вас за решенията на НСЦРЛП са верни, изчерпателни и достатъчни за предназначението си. В случай на съществуващо несъответствие в данните, Вие се задължавате да уведомите БФС и да отстраните несъответствието незабавно.

3. Допълнителни условия

3.1. Публикуването на уведомленията за промени в цени на лекарствени продукти не съставлява реклама на лекарствените продукти, нито на дейността на уведомителя. БФС предоставя възможност за извършване на реклама при спазване на нормативните изисквания на личността на уведомителя при допълнителна договорка и след сключването на отделно споразумение.

3.2. БФС предоставя възможност при изрична отделна заявка от страна на уведомителите и след заплащане на определена от БФС такса за услуга, да изпрати на своите членове, регистрирани в закритата част на BPhU.BG, постъпилите уведомления за промяна в цената на съответните лекарствени продукти под формата на непоискани персонални съобщения на електронните им адреси.