Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Договорена отстъпка в полза на пациента за ЛП, заплащани частично от НЗОК


Частично заплащаните от НЗОК лекарствени продукти от приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък, посочени в прикачения файл, между НЗОК и АбВи ЕООД - упълномощен представител на притежателя на разрешение за употреба на продуктите AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия, са договорени отстъпки по чл. 21, ал. 1, т. 4 (отстъпки в полза на пациента) от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.

Отстъпките са договорени за периода 01 април 2019 г. - 31 декември 2019 г. и ще бъдат отразени в актуализационните файлове на аптечния софтуер.

Повече информация, може да намерите в прикачения файл.

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2019-04-03 12:34:48 | Прочетена: 1374 пъти