Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Становище на БФС изложено от председателя проф. Асена Стоименова пред Комисията по здравеопазването в Народното събрание


Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина бе разгледан на първо четене в парламентарната здравна комисия. Проф. Асена Стоименова изложи накратко становището на БФС по време на заседанието, а пълният текст беше предоставен миналата седмица в законоустановения срок.

„БФС си дава сметка, че са положени немалко усилия да се предостави уредба на важни обществени отношения във фармацевтичния сектор в България. Отчитаме положителните елементи на законопроекта и смятаме, че в някои негови части той следва разумно да се допълни и измени в съответствие с философията на закона и съвременното развитие на сектора, преди да се приеме на второ четене от 44-тото Народно събрание“, заяви председателят на БФС.

Проф. Стоименова заяви, че най-съществените предложения на БФС трябва да бъдат взети предвид, за да не поставят съсловието в невъзможност за практическо изпълнение на определени изисквания. Част от конкретните предложения са:

  • За потенциално ограничаване на конкуренцията от страна на вертикалните структури е наложително въвеждането на допълнение за ефективност на забранената интеграция “търговец на едро-търговец на дребно”. Важно е забраната да обхване и свързаните лица по смисъла на Търговския закон. С цел избягване на допълнителна административна тежест за ИАЛ, контролът да се осъществява с декларация. В подобен дух е и друго БФС предложение – за нов §24в относно чл. 222 – за ограничението от 4 аптеки, притежавани от едно лице да важи и за свързани с него лица.
  • Да се предвиди възможността фармацевтите да участват в неинтервенционални проучвания на територията на аптеката, което е в унисон с дейностите в аптеките и е изцяло в професионалните компетентности на магистър-фармацевтите, както и със задълженията относно проследяване на ефективността на лекарствените продукти.
  • За адекватното осъществяване на прогенерична политика БФС предлага нов §24б относно чл. 221, което ще позволи на фармацевтите да заменят предписаните лекарствени продукти. Мотивите за това изменение са, че моделът на прогенерична политика, ще е съобразен с интересите на пациентите, НЗОК и съществуващите модели в ЕС. Освен в България, само още в две държави на ЕС (Малта и Австрия) няма генерично заместване. Здравната комисия и народните представители трябва да отчетат факта, че прогенеричната лекарствена политика е част от Националната здравна стратегия 2020, изготвена от МЗ и приета от 43-тото Народно събрание. Следователно това предложение е в изпълнение на стратегия, приета от Народното събрание. Предложението е и механизъм за намаляване на публичните разходи за амбулаторно лечение, както и за овладяване на напрежението при недостиг на определен лекарствен продукт при наличие на продукти със същото международно непатентно наименование.
  • Важно предложение е, че управителят на аптека трябва да има две години трудов стаж и специалност за следдипломно обучение, съгласно Наредбата по чл.181, ал.1 от Закона за здравето, като за специалността да има отлагателен период. При сега действащите разпоредби немалко са случаите, при които магистър-фармацевти, които не практикуват от години, имат стаж на длъжности извън аптека и нямат актуална компетентност за дейностите в аптека, но са управители, тъй като формално отговарят на изискванията на закона.

В изложеното становище на БФС във връзка Националната аптечна карта бяха изтъкнати следните предложения:

-          Да се допуска откриването на аптека на втори и максимум на трети адрес, вписани във вече издадено разрешение за търговия на дребно, а не „на втори/следващ адрес“, в предложението на Министерския съвет. БФС изразява принципно съгласие за необходимостта от подобряване на достъпа на населението до лекарствени продукти в малки и отдалечени населени места, на чиято територия няма аптека, но счита, че трябва да има баланс между желанието за насочване на търговци на дребно към малките населени места и качеството на предлаганата услуга.

-          Персоналът на тези аптеки да бъде най-малко от един магистър-фармацевт, за да може да се отпускат лекарства по лекарско предписание;

-          Да се въведе мораториум върху откриването на нови аптеки, до изработването на НАК, освен в местата, където няма аптека. Мораториумът да не се прилага за откриване на втори или трети адрес.

-          НАК да бъде синхронизирана с регистъра на ИАЛ и да е задължителна при откриване на аптеките по принцип, а не само при откриването на аптеки на втори/трети адрес.

  • Надбавката за ТД за лекарства, заплащани 100% от НЗОК не трябва да отпада. БФС смята, че отпадането й е в противоречие с правилата на конкуренцията. Липсата на възнаграждения за тази дейност и значителният финансов ресурс, необходим за поддържане на наличности от редица лекарства, ще влоши достъпа на населението до тях. Пълното лишаване на търговците на дребно от надбавка е неоправдано и става на фона на възлагане на аптеките на социалната функция на държавата за осигуряване на достъпна медицинска помощ. БФС е готов да предложи механизъм за определянето на диференцирани надбавки за ТД лекарствени продукти, заплащани 100% от НЗОК, която да е между 3-6 лв, без начислен ДДС за всяка отчетена рецептурна бланка, а конкретният размер бъде определен по реда на чл. 45, ал.17 от ЗЗО.

Единствено на аптеките се възлага да понесат финансовата тежест за отпускане на продукти с ниво на заплащане 100 процента. ТД е без право да начисли надбавка, докато ТЕ има това право. Наред с това НЗОК въвежда допълнителни административни изисквания към работата с част от лекарствата в ПЛС, чието ниво на заплащане е 100%. Удължава се времето за обработка, документиране и отчитане на рецептурни бланки, с такива продукти и съответно разходите на аптеката. В резултат на това, в 87 общини в страната няма аптеки, които отпускат такива продукти. БФС предлага да се делегират правомощия на представители на съюза и НЗОК по чл. 45, ал.1 от ЗЗО да определят стойността за всяка отчетена рецептурна бланка с предписани лекарствени продукти, чието ниво на заплащане е 100 %. Това ще увеличи незначително разходната част на бюджета на НЗОК с 0.22%, но от друга страна на бюджетно ниво това ще бъде компенсирано от внесения от ТД ДДС.

  • БФС настоява да се прецизират условията на санкциите за неизпълнение на задълженията за предоставяне на информация или предоставяне на непълна/неточна информация по реда на чл. 217б от ЗЛПХМ в специализираната електронна система на ИАЛ – СЕСПА. Санкцията по чл. 284е от ЗЛПХМ е с минимален размер от 50 000 лв. независимо от вида на субекта - производител, търговец на едро или търговец на дребно, което противоречи на принципите на административното наказание. БФС предлага намаляване на глобите и за непредоставяне на информация от 10 000 до 20 000 лв., при повторно нарушение – 20 000-40 000 лв., за неточна/непълна – 3000-5000 , повторно от 6000 до 10 000.

Българските фармацевти имат притеснения за начина, по който се въвежда верификацията, както и за въвеждането на СУПТО и СЕСПА. В условията на нарастващите изисквания към магистър-фармацевтите, те могат да попаднат в ситуации, в които поради технически неуредици да бъдат глобявани за три нарушения едновременно. БФС настоява за преразглеждане на техническите въпроси, както и за петкратно намаляване на глобите.

„Българският фармацевтичен съюз е убеден, че предложенията на съсловната организация ще бъдат взети предвид и ще подобрят уредбата на закона с оглед целта на регулирането на обществените отношения“, каза в заключение проф. Асена Стоименова, председател на БФС.

 


Сподели

Публикувана на 2020-02-14 12:57:11 | Прочетена: 582 пъти