Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


ВАЖНО - НАРЕДБА Н-18


В резултат на проведените на 06.02.2019 г. и 15.02.2019 г. съвместни работни срещи между представители на БФС, НАП и НЗОК във връзка с изискванията на Наредба № Н - 18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства бяха разгледани и обсъдени редица въпроси, които касаят пряко работата на аптеките, които са възникнали при преглед на наредбата, както и получени от членове на БФС, и разработчици на аптечен софтуер. Информация за проведените срещи беше изнесена още по време на разширения управителен съвет в Ст. Загора на 09.02.2019г.

От страна на БФС, като консултанти по време на срещите присъстваха IT специалисти разработващи аптечен и болничен софтуер и адвоката на БФС. Двете срещи, посочени по-горе, преминаха конструктивно и делово като всяка от срещите беше с продължителност около 4 часа, достатъчно време за поставяне и обсъждане на редица въпроси, поставени включително от колеги фармацевти. Във втората среща присъстваха и представители на лекарското съсловие, денталните лекари, собственици на болници, счетоводители на болнични заведения, разработчици на болничен и дентален софтуер.

Изказано беше общото становището, че някои от изискванията биха довели до сериозни затруднения по обслужването и дори до практическа невъзможност за обслужване на пациентите по НЗОК в болничната, извънболничната помощ и аптеките.

Впоследствие, благодарение и на усилията на БФС, с приети и обнародвани в Държавен вестник бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изменения и допълнения в Наредба Н – 18, се предвидиха специални правила за лечебни и здравни заведения (аптеки), които извършват дейности по договори с НЗОК, сключени на основание Закон за здравното осигуряване. На първо място, по силата на чл.52а, ал.2 от Наредба Н – 18, налице са облекчени изисквания към софтуер за управление на продажби, чрез който се управляват продажби на стоки или услуги, заплащани напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса съгласно националните рамкови договори за медицински дейности и за дентални дейности или Индивидуалният договор за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, сключен по реда на Закона за здравното осигуряване. Условието е в обекта (аптеката) да не се управляват други продажби чрез софтуер.

Въпреки предвидените облекчения бе установено, че към 20.01.2020г. няма нито един специализиран софтуер за управление на продажби по НЗОК за аптеки по реда на чл.52а, ал.2 от Наредба Н - 18 (облекчено СУПТО), като има регистрирани аптечни софтуерни продукти единствено по общата разпоредба на чл.52а, ал.1 от Наредбата Н - 18. Последното означава, че аптеките които до този момент не използват цялостен софтуер, или ще бъдат принудени да преустановят дейността си по реда на отпускане на лекарствени продукти, заплащани от бюджета на НЗОК, след 01.02.2020г., или трябва да въведат цялата аптечна номенклатура в аптечния софтуер който използват в рамките само на няколко дни, което е практически невъзможно. И в двата случая ще се затрудни значително достъпът на здравноосигурените лица до лекарствени продукти за амбулаторно лечение, особено в малки и отдалечени населени места.

В тази връзка Управителният съвет на БФС изпрати писмо до изпълнителния директор на НАП с копие до управителя на НЗОК с искане за срочно издаване на разяснения по проблема. В резултат на 24.01.2020 г. по инициатива на НАП беше проведена съвместна работна среща с ръководството на БФС и софтуерни доставчици. В рамките на работната среща БФС подчерта липсата на специализиран софтуер за управление на продажби по НЗОК за аптеки по реда на чл.52а, ал.2 от Наредба Н - 18, както и други потенциални проблеми свързани с работата на аптеките и по-специално дейностите по договор с НЗОК, в контекста на изискванията на Наредбата. В резултат на срещата представителите на НАП се ангажираха със съдействие за бързо регистриране на така нар. облекчено СУПТО в случай, че такова бъде разработено от софтуерните компании, както и с разглеждане и намиране на решения за текущи възникнали проблеми след влизането в сила на изискванията към софтуерите за управление на продажбите, на Наредба Н - 18.

По настоящем бяхме уведомени, че от 27.01.2020г. вече има регистриран в НАП софтуер по чл.52а, ал.2 от Наредба Х-18/2006г. (олекотено СУПТО за работа с НЗОК) на фирмата „Алкор Софт“– това е Аптечна програма Фарма Про НЗОК, одобрено от НАП с номер – 768.

Това дава възможност на малките аптеки в отдалечените региони, които обслужват през компютър само рецепти по НЗОК, да продължат да работят по този начин.

Те могат да работят със сертифицирана от НАП програма само за рецептите по НЗОК, а свободната продажба да продължат да я маркират, само през касов апарат.

 

За повече информация при интерес, моля обадете се в Алор Софт ЕООД

Тел: 02 418 47 60

Е-мейл: office@alcorsoft.bg 


Сподели

Публикувана на 2020-01-28 15:39:43 | Прочетена: 2014 пъти