Обнародвана е Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти


ДВ, брой: 47, от дата 4.6.2021 г. – стр. 2

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2009 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 95 от 2014 г.; изм. с Решение № 5812 на Върховния административен съд на Република България от 2016 г. – бр. 91 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2018 г., бр. 68 и 90 от 2019 г., бр. 91 и 107 от 2020 г. и бр. 37 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 70, ал. 1 се създава изречение второ: „Предписването на лекарствен продукт по реда на чл. 6 се извършва с рецептурна бланка на хартиен носител или с електронно предписание.“

Заключителни разпоредби

§ 2. В § 3, ал. 1 от преходната разпоредба на Наредбата за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 37 от 2021 г.) думите „преиздават съгласно образците на приложение № 8б към чл. 30г, ал. 3 и 5 и приложение № 8в към чл. 30г, ал. 4 и 5 и се изпълняват до изтичане на срока на валидност на съответните първоначални протоколи“ се заменят с „изпълняват до изтичане на срока им на валидност“.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

 

Министър:

Стойчо Кацаров

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2021-06-04 09:21:24 | Прочетена: 430 пъти