БФС предлага да се добавят и болничните фармацевти в Закона за бюджета на НЗОК


Здравейте, Колеги!

В Парламента се разглежда промяна в Закона за бюджета за НЗОК за 2021 г. Управителният съвет на БФС внесе предложение да се добавят и магистър-фармацевтите, които работят в лечебни заведения, към персонала на болниците, който получава допълнително финансиране за времето на извънредната епидемична обстановка. Парламентарно представените партии бяха запознати с проблема и защитихме с аргументи нашето предложение. 

От приложените линкове може да видите, че политическите партии се ангажираха с решението на проблема и обещаха да поправят несправедливостта. 

д-р Даниела Дариткова (ПП ГЕРБ)

д-р Ивайло Христов (ПП ИТН) в Комисия по здравеопазване (след 2ра минута)

д-р Ивайло Христов (ПП ИТН) в Парманентарната зала (след 2 мин и 50 сек)

Стенограма, доклад и становища от заседанието на Комисият по здравеопазване можете да намерите ТУК.

Надяваме се, че ще се спазят поетите ангажименти, ще бъде чуто експертното мнение на съсловната организация и единството при поправянето на несправедливост ще бъде добро начало на съгласие при разумни предложения. 

 

СТАНОВИЩЕ НА УС НА БФС по промяна на ЗБНЗОК за 2021 г.

изх. № 253/23.08.2021 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДОЦ. Д-Р СИЛВИ КИРИЛОВ

 

ДО

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ОТНОСНО:   ЗИД на Закон за бюджета на НЗОК за 2021г. № 46-102-01-01 от 30.07.2021г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,                                                                                                                                     

            С настоящeто УС на БФС изразява за пореден път силното си обезпокоение поради неравно третиране в действащото законодателство на магистър – фармацевтите, които работят в болнични лечебни заведения.  За това законодателно положение информирахме предходния състав на Комисия по здравеопазването към 44-то Народно събрание. За съжаление усилията ни да поправим този фрапантен законодателен пропуск, водещ до неравно третиране и поставяне в по-неблагоприятно положение, останаха напразни. В Законопроект за изменение и допълнение на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021г. магистър – фармацевтите, които работят в болнични лечебни заведения, отново не са включени в обхвата на лицата, изброени в разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 1-3, които имат право на допълнителни трудови възнаграждения в различен размер. Текстът не е допълнен и остава, както следва :

За срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето чрез трансфер от централния бюджет по бюджета на НЗОК се осигуряват средства на изпълнителите на болнична медицинска помощ за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на медицинския персонал за всеки месец, както следва:

1. на лекари - в размер на 600 лв.;

2. на специалисти от професионално направление "Здравни грижи" - в размер на 360 лв.;

3. на санитари - в размер на 120 лв.

 

В сегашната си редакция текстът противоречи на нормата на чл. 14 от Европейската конвенция за защита правата на човека и по-конкретно на чл. 1 от Протокол № 12, въвеждащ обща клауза за недискриминация и забрана за неравно третиране. Изключването на магистър – фармацевтите е очевидно дискриминационно. Създава се различие в третирането, което няма обективно и разумно оправдание, т.е. не преследва законна цел и отсъства разумно отношение на пропорционалност между използваните средства и преследваната цел .

Нормата води до непропорционално накърняване на трудови права и е в колизия и с друг международен акт - чл. 1, б. b от Конвенция № 111 относно дискриминацията в труда и професиите, 1958 г., ратифицирана от България с Указ № 205 от 3 юни 1960 г. на Президиума на Народното събрание, съгласно който терминът "дискриминация" включва всяко друго различие, изключване или предпочитание, което води до премахване или нарушаване на равенството във възможностите или в третирането в областта на труда и професиите.

Ограничаването на правата е въз основа на признак - обществено положение, който признак е въведен веднъж в нормативен акт от най-висша степен с нормата на чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България и закрепен на законово равнище в нормата на чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминацията. Забраната за дискриминация, установена в чл. 6, ал. 2 КРБ, е доразвита в разпоредбата на чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр, с която се забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на изброените в нея признаци или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. Антидискриминационното законодателство и в частност ЗЗДискр целят установяване и санкциониране на всяко поставяне в неравностойно положение според признаците, изброени в разпоредбата на чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. Чл.5, ал.1 от ЗБНЗОК за 2021г. въвежда различно третиране и ограничаване на правото допълнително трудово възнаграждение на магистър – фармацевтите, работещи в болнични лечебни заведения, т.е. поставя  тази категория лица в по-неблагоприятно положение  по смисъла на пар. 1, т. 7 от ЗЗДискр. Текстът надхвърля законодателната целесъобразност и е дискриминационен, защото се нарушава принципът за равенство на гражданите пред закон по чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Принципът е общ за цялата правна система, забранява произволното неравнопоставяне и е повеля за равно третиране (Решение № 1 от 2005 г. по к. д. № 8 от 2004 г.). В Решение № 11 от 2010 г. по к.д. № 13 от 2010 г. съдът отбелязва, че "единствено съображения от конституционен порядък могат да оправдаят ограничаване на закрепените в Конституцията права на гражданите".

            БФС категорично се противопоставя на неравноправното третиране на магистър – фармацевтите, които по реда на чл. 222, ал.4 от ЗЛПХМ са ръководители или работят в аптеки, разкрити от лечебни заведения за болнична медицинска помощ. Магистър – фармацевтите са медицински специалисти според уредбата в Закон за здравето, които са равнопоставени като квалификация и правила за регулиране на професията като изброените в чл.5, ал.1 от ЗБНЗОК за 2021г. други специалисти. Те работят в аптеките на болничните лечебни заведения, като имат пряк контакт, както с пациенти, така и с останалия медицински персонал, който полага грижи за лечението на пациенти, боледуващи от COVID -19. Магистър – фармацевтите получават и осигуряват движението на всички лекарствени продукти за лечението на пациентите, боледуващи от COVID -19, в болницата, включително редемсивир; отговорят за правилното им съхранение и отчитане. Част от тях, които имат придобита специалност по Клинична фармация участват и в определяне на лекарствената терапия и визитация на пациенти. В този смисъл, действащата уредба на чл.5 от ЗБНЗОК за 2021г. обхваща помощник – фармацевти от състава на болничните аптеки, които са специалисти по здравни грижи и имат право на допълнително трудово възнаграждение от 360,00 лева месечно. В същото време, техните ръководители от аптеката, магистър – фармацевтите, нямат право на никакво допълнително възнаграждение. По данни на БФС от началото на разпространението в страната на заразната болест COVID - 19 много членове на болничния персонал, включително магистър – фармацевти, са боледували и са понесли тежестта на професионалния си риск и продължават да бъдат изложени на него.

Очевидно е налице пропуск в закона, предвид включването в обхвата му на част от персонала на болничните аптеки, а именно – помощник- фармацевтите. По наши данни магистър – фармацевтите, работещи в болнични лечебни заведения, са около 400 души за страната, като необходимото финансиране не е съществено – около 1 млн. лева, като видимо от мотивите към предложения законопроект за преодоляване на последиците от вирусното заболяване Ковид – 19 в новия ред 1.1.3.9. са предвидени нови около 120 млн. допълнително за оставащите месеци до края на финансовата година.

За да бъде преодоляно създаденото от нормативната празнота положение БФС настоява да бъде допълнен текстът на чл. 5, ал. 1 като се създаде нова т. 4, която ще е основание за заплащане на допълнително трудово възнаграждение от 600, 00 лева месечно на магистър – фармацевтите, работещи в болнични лечебни заведения. Новото изменение следва да бъде със задна дата  - от 01.01. 2021г. или най-малкото от датата на влизане в сила на настоящия Закон за изменение и допълнение на Закон за бюджета на Националната здравно – осигурителна каса за 2021г. По този начин ще бъде в пълна степен възстановено създалото се неравноправно положение като правото на допълнително трудово възнаграждение на магистър – фармацевтите, работещи в болнични лечебни заведения, ще бъде гарантирано и защитено ефективно занапред. В противен случай, налице е основание за сезиране на Комисия за защита от дискриминацията и за претендиране на обезщетения от магистър – фармацевтите по съдебен ред.

 

Предлагаме да се създаде нова точка 3 в параграф 1 преди приемането на ЗИД на второ четене, както следва:

 

§1. 3. В чл.5, ал.1, т.1 след думите „лекари“ се прибавят „и магистър - фармацевти“.

 

С настоящето УС на БФС отправя призив към 46-тото Народно събрание да бъде далновидно и да действа разумно като недопуска неоснователното и нецелесъобразното ограничаване на основни човешки права. 

  

С уважение:

Проф. Асена Сербезова, дф

Председател на УС на БФС

 

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2021-08-27 08:18:15 | Прочетена: 463 пъти